Results for '时'

Pinyin:
Chunqiu Shidai
Wade-Giles:
Ch`un ch`iu Shih tai
English:
Spring and Autumn Period, 770-476 B.C.
Pinyin:
zhan guo shi dai
Wade-Giles:
chan kuo shih tai
English:
Warring States Period, 476-221 B.C.

There are currently 271
records in the database.